Ziemeļamerikas latviešu jaundeju krātuves mērķis ir apzināt un savākt Ziemeļamerikā dzīvojošo latviešu radītās tautas deju choreografijas (jaundejas), ievadot tās diģitālā datu bāzē.  Līdz šim nav bijis neviena archīva vai krājuma, kur varētu atrast šo deju aprakstus, mūzikālos pavadījumus un izpildījumu paraugus (videoierakstus) visus vienā vietā. Jaundeju krātuvē ir pieejami apmācību materiāli jaundejām, kas sacerētas kopš 1949. g.  Ar krātuves izveidošanu tiek saglabātas daudzas jaundejas, kas citādi būtu gājušas zudumā vai aizmirstas.

Pirmā darba posmā ir iekļautas 78 Ziemeļamerikā dzīvojošo latviešu radītās dejas, kas dejotas ASV Vispārējo dziesmu svētku vai Kanadas dziesmu svētku Tautas deju lieluzvedumos no 1961. līdz 2019. gadam.  Katrai jaundejai krātuvē ir pieejams dejas apraksts pdf formātā, mūzikas faili un videoieraksti. Dažām dejām ir arī mūzikas notis. Katras dejas informacijas lapā ir uzskaitīts, kuŗos dziesmu svētku Tautas deju lieluzvedumos un Latvisko jaundeju uzvedumos deja tika dejota un vai tika godalgota. Deju oriģinālie mūzikālie pavadījumi no lieluzvedumu mēģinājumu lentēm, audiokasetēm un kompaktdiskiem tika pārvērsti uz mp3 un m4a audio failiem. Deju videoieraksti no VHS videokasetēm un videodiskiem tika pārvērsti uz YouTube klipiem.  No vēsturiska viedokļa šāds materialu klāsts dod ieskatu par latviskās jaundejas sākumu un izaugsmi Ziemeļamerikā.

Pirmās Ziemeļamerikas tautas deju kopas tika dibinātas sākot ar 1948. gadu, kad latvieši ieceloja ASV un Kanadā no Vācijas bēgļu nometnēm pēc II Pasaules kaŗa. Dibinātāji bija pārsvarā ieceļotāju jaunās vai vidējās paaudzes skolotāji vai skautu/gaidu vadītāji. Starp tiem pieskaitāmi Lidija Āboliņa, Fredis Aigars, Voldemārs Dzelme un Irēne Beleičika.

Bostonas tautas deju kopas vadītāja L. Āboliņa bija pirmās tautas deju apzinātājas un pierakstītājas Johannas Rinkas skolniece un deju skolotāja Vācijas bēgļu nometnēs Ķīlē un Vircburgā.  Toronto Diždanča vadītājs F. Aigars un Čikagas Dzelmiešu vadītājs V. Dzelme bija Jēkaba Stumbŗa vadītās Rīgas deju kopas Diždancis dalībnieki.  Sietlas Trejdeksnīša un Sietlas Sievu vadītāja I. Beleičika bija tautas deju pētnieces un folkloras uzvedumu inscenētājas Vēras Rulliņas skolniece.  L. Āboliņa, F. Aigars, V. Dzelme un I. Beleičika tiek uzskatīti kā pirmie trimdas choreografi, kas lika pamatus latvisku jaundeju attīstībai Ziemeļamerikā. Viņu radītās dejas sakņojas latviešu etnografiskajā tautas dejā.

1973. gadā L. Āboliņas ierosmē un vadībā pirmo reizi tika rīkots patstāvīgs Latvisko jaundeju uzvedums 5. Vispārējos dziesmu svētkos ASV – Klīvlandē. Šī uzveduma nolūks bija apzināt un savākt vēl nepublicētas latviskas jaundejas un sekmēt deju jaunradi ar etnografisko deju elementiem, ienesot to rakstā un kustībās jaunus veidojumus, kas izaug no latviskās dzīves un tradīcijām. Uzvedums guva nedalītu dejotāju un skatītāju atsaucību. Kopš tā laika Latvisko jaundeju uzvedums tiek rīkots katros ASV Vispārējos un Kanadas dziesmu svētkos. Šie uzvedumi ir veicinājuši deju jaunradi un papildinājuši latvisko jaundeju pūru.

Pēc 2002. gada Čikagas dziesmu svētkiem šo svētku tautas deju nozare, Māras Tomsones vadībā, uzsāka projektu izveidot jaundeju archīvu, lai savāktu jau palielo skaitu trimdā choreografēto jaundeju. Mārai pāragri aizejot mūžībā, darbs pie deju vākšanas apsīka, bet pateicoties deju nozares locekles Daces Ķezberes piedāvājumam, Čikagas darba grupas savāktie materiali tika nodoti šī projekta vajadzībām. Sirsnīgs paldies!

Paldies Dainim Ķivleniekam par agrāko gadu deju muzikālo pavadījumu ierakstu sarūpēšanu; Emīlijai Grīnvaldei – par deju videoierakstu rediģēšanu; Judītei Vāgnerei – par dejošanas laika atmiņām un deju materiāliem; Karmenai Ziediņai – par vēsturisku videoierakstu sagādāšanu; Astrīdai Liziņai – par krātuves korespondences darbiem.  Paldies Latviešu dziesmu un deju svētku fondam ASV, ALA Kultūras fondam, Latviešu Fondam un PBLA Kultūras fondam par atbalstu krātuves izveidošanā.

Laipni lūdzam sazināties ar krātuvi ikvienu, kam krājumos būtu apraksti un mūzika no jaundejām, kas radītas Ziemeļamerikā starp 1949. un 1973. gadu.  Meklējam arī fotografijas, filmas un videoierakstus no Latvisko jaundeju uzvedumiem 1973. g. Klīvlandē, 1976. g. Toronto un 1983. g. Milvokos.

Kontaktinformācija:  zaljdkratuve@gmail.com

Iveta Asone